www.chedsada.com  

ยินดีต้อนรับสู่ www.chedsada.com เว็ปไซด์การจัดการความรู้สำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                         
 
 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
229 คน
1440 คน
24884 คน
เริ่มเมื่อ 2013-05-08

 ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย

    

 

   ข้อมูลการศึกษา

     

ประวัติการทำงาน 

ข้อมูลโครงการวิจัย

การตีพิมพ์ เผยแพร่

รางวัลทางวิชาการ

คณะกรรมการฯ    

 ข้อมูลการศึกษา

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาบริหารศาสตร์ (การบริหารการเกษตรและทรัพยากร)
     
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

  Certificate in Excutive Education Programme (Cert. in EEP.)
      Lincoln University, New Zealand

  เทคโนโลยีการเกษตรมหาบัณฑิต (ทษ.ม.) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร-พัฒนาสังคมเกษตร
      สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่

  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (สส.บ.) สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

  ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ (ป.วิชาสัตวแพทย์ รุ่นที่ 53)
      โรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  TOP                

  ประวัติการทำงาน

  พ.ศ.2548-ปัจจุบัน      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  พ.ศ.2544-2547         อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

  พ.ศ.2541-2543         อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

  พ.ศ.2536-2541         สัตวแพทย์ ฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กรมปศุสัตว์

  พ.ศ.2530-2535         สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
                                      (ปฏิบัติราชการ กอ.พพพ. ทภ.3)

                                                                                                                                             

  TOP

  ข้อมูลโครงการวิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย)

  การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานชุมชนสำหรับเกษตรกรรายย่อยบ้านห้วยบง
      อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนวิจัย: สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / พ.ศ.2556)

  สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์: การพัฒนากลไกเชิงระบบของกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านการเกษตร
      แบบมีส่วนร่วมของจังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนวิจัย: งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / พ.ศ.2556)

  การจัดการความรู้และพัฒนาชุดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตไม้ผลในระบบวนเกษตรอำเภอลับแล
      จังหวัดอุตรดิตถ์  (ทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / พ.ศ.2555)

  รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพแบบครบวงจรสำหรับเกษตรกรรายย่อยบ้านห้วยบง
      อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนวิจัย: สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ / พ.ศ.2553)

  การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะเมืองน่าอยู่แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
      (ทุนวิจัย: สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  / พ.ศ.2553)

  การวิเคราะห์ผลมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก: กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
      (ทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / พ.ศ.2552)

  ศึกษาการเจริญเติบโตและคุณค่าทางอาหารของหญ้าอาหารสัตว์พาสพาลัม โดยใช้น้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์
      เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (ทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / พ.ศ.2549)

  การเพิ่มมูลค่าของเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตข่าหัวสด โครงการเศรษฐกิจฐานรากชุมชนตำบลคุ้งตะเภา
      อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / พ.ศ.2547)

  การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ เฉพาะประเด็น ในพื้นที่ภาคเหนือ
      (ทุนวิจัย: สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ / พ.ศ.2546)

  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์กิจการร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม จังหวัดสุโขทัย
      (ทุนวิจัย: สำนักงานพระปกเกล้า / พ.ศ.2546-2547)

  การสังเคราะห์ประเด็นโจทย์สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระบบอาหารพื้นที่ภูมินิเวศภาคเหนือ
      (ทุนวิจัย: สำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านอาหาร / พ.ศ.2545)

  การประเมินผลโครงการประชาสังคมท้องถิ่นกับการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในจังหวัดแพร่
      (ทุนวิจัย: สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา / พ.ศ.2544)

  สถานการณ์เกษตรอินทรีย์: โครงการผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์
      (ทุนวิจัย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย / พ.ศ.2544)

  ภาพลักษณ์ของสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ตามทัศนะของนักศึกษา
      (ทุนวิจัย: สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ / พ.ศ.2542)

  TOP       

 การตีพิมพ์ เผยแพร่

เจษฎา มิ่งฉาย พจนีย์ แสงมณี สุทธิรัตน์ ปาลาศ สร้อยรัตน์ดา สามโพธิ์ศรี และลือ เกิดสาย. 2556. "การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบพลังงานทางเลือกจากมูลโคสำหรับเกษตรกรรายย่อยบ้านห้วยบง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์". วารสารวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
;
5(4) มีนาคม-เมษายน 2556. หน้า 62-79.
(research article / ฐานข้อมูล TCI)

เจษฎา มิ่งฉาย พิมพ์ใจ สีหะนาม และสมพร วงศ์ฝั้น. 2556. การจัดการความรู้และการพัฒนาชุดความรู้ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านไม้ผลในระบบวนเกษตรอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
. รายงานการประชุมวิชาการโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 21-23 มกราคม 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.
(poster presentation / proceeding)

Mingchai C. and Sangmanee P.. "Decision Process for Adoption of Biogas Technology for the Sustainable
Development in Uttaradit Province, Thailand".
World Applied Sciences Journal; 19(5): p.699-703, 2012. 
(research article / ฐานข้อมูล ISI)

สิริวดี  พรหมน้อย  เจษฎา มิ่งฉาย และสกลวัฒน์  กมลงาม. "การเปรียบเทียบผลการกำจัดเห็บโค (Boophilus  microplus)
ด้วยไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย (Steinernema thailandense)." 
 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
16(7) กรกฎาคม-ธันวาคม 2555, หน้า 1-8. (research article / ฐานข้อมูล TCI)

เสรี  ปานเงิน  เจษฎา  มิ่งฉาย และจันทร์เพ็ญ  ชุมแสง. "การพัฒนาวิธีการสอนแบบผสมผสานเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ
และป่าไม้" 
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (บัณฑิตศึกษา); 12(3) กรกฎาคม-กันยายน 2555, หน้า 129-137. 
(research article / ฐานข้อมูล TCI)

เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ. 2555. การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: 
กรณีศึกษา
การพัฒนาพลังงานทางเลือกแบบครบวงจรสำหรับเกษตรกรรายย่อย. รายงานการประชุมราชภัฏวิจัย: 
การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างพลังชุมชน วันที่ 16-17 สิงหาคม 2555, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง. 
(oral presentation / proceeding)

ปิยวรรณ  ปาลาศ วิภา  ประพินอักษร  เจษฎา  มิ่งฉาย และพิชัย  ใจกล้า. 2555. หน่วยจัดการงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์: 
การจัดการเชิงระบบเพื่อบูรณาการพันธกิจเชิงรุก
. การประชุมวิชาการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
นวัตกรรม (Innovation) ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.
(review article / proceeding)

Phromnoi S. Mingchai C. and Kamolngam S. 2011. Biological Parameter Analysis of Boophilus microplus
exposed to the Entomopathogenic Nematode, Stinernema thaiandense
. Proceeding in  International 
Conference on Biopesticides 6 (ICOB 6), 11-16 December 2011, Chiang Mai Thailand. 
(poster presentation / proceeding)

Mingchai C. and Sangmanee P.2011. Decision Process for Adoption of Biogas Technology for the
Sustainable Development in Uttaradit Province, Thailand
. Proceeding in 10th International Conference
on Sustainable Energy Technologies, 4-7 September 2011, Istanbul Turkiye. (oral presentation / proceeding)

เสรี ปานเงิน เจษฎา มิ่งฉาย และจันทร์เพ็ญ ชุมแสง. "การพัฒนาวิธีสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3"
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร; 13(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2554, หน้า 36-43.
(research article / ฐานข้อมูล TCI)

เจษฎา มิ่งฉาย และวิรุฬ์ โตจันทร์. 2554. "คุณภาพและผลตอบแทนเชิงพาณิชย์ภายใต้ระบบการจัดการช่อดอกและช่อผล
ลองกอง ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
" วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
6(13) มกราคม-มิถุนายน 2554 หน้า 73-82. (research article / ฐานข้อมูล TCI)

Mingchai C. 2009. Factors Related to the Measure for Avian Influenza Control and Prevention in
Uttaradit Province, Thailand
. Proceeding in Agadir International Confernece 2009, 12-14 November 2009,
Agadir Morocco. (oral presentation / proceeding)

Mingchai C. and Yossuck P. 2009. The Development of Local Public Policy and Model of Organic Farming 
in the North of Thailand
. Proceeding in Agadir International Confernece 2009, 
12-14 November 2009, 
Agadir Morocco. (oral presentation / proceeding)

Mingchai C. and Yossuck P. 2009. A Suitable Public Policy for Organic Farming in the North
of Thailand
. Proceeding in the International Symposium GoOrganic 2009, 19-21 August 2009, 
Bangkok, Thailand. (poster presentation / proceeding)

เจษฎา มิ่งฉาย และปิยวรรณ ปาลาศ. 2552. การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์.
รายงานการประชุมวิชาการงานวิจัยที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 5 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2552,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. (oral presentation)

เจษฎา มิ่งฉาย. 2552. ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกในจังหวัดอุตรดิตถ์.
รายงานการประชุมวิชาการ ม.อบ. ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2552, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี. (oral presentation / proceeding)

Mingchai C. and Yossuck P. 2008. Organic Farming: Effectiveness of Policy Implementation in the North
of Thailand
. Proceeding in the Third GMSARN International Conference 2008, 12-14 November 2008,
Kunming, China. (oral presentation / proceeding)

เจษฎา มิ่งฉาย และปรารถนา ยศสุข. 2551. เกษตรอินทรีย์: นโยบายสาธารณะท้องถิ่นเพื่อความอยู่รอด
ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ. รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์ท้องถิ่นกับการเมืองภาคประชาชน
ฝ่าวิกฤติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2551, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.
(poster presentation / proceeding)

เจษฎา มิ่งฉาย และปรารถนา ยศสุข. 2551. "ประสิทธิผลของการนำนโยบายเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติในพื้นที่
ภาคเหนือ
".วารสารเกษตรนเรศวร; 11(พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2551, หน้า 67-71. (research article)

ปิยวรรณ ปาลาศ วิภา ประพินอักษร วรรณกนก เขื่อนสุข ดรุณี มูลโรจน์ นันทา เป็งเนตร และ เจษฎา มิ่งฉาย.
2551. "บริบทและแนวทางการพัฒนา: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์".
วารสารเกษตรนเรศวร;
11(พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2551, หน้า 186-191. (research article)

เจษฎา มิ่งฉาย และปรารถนา ยศสุข. 2551. เกษตรอินทรีย์ไทย: การวิเคราะห์บริบทและสาระเชิงนโยบาย.
รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 46 วันที่ 29 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2551, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กรุงเทพฯ. (oral presentation / proceeding)

เจษฎา มิ่งฉาย และปรารถนา ยศสุข. 2550. ปัจจัยทางการบริหารในการกำหนดนโยบายเกษตรอินทรีย์ของไทย.
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2550,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. (oral presentation / proceeding)

เจษฎา มิ่งฉาย วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล สมภพ พัทดิพันธ์ และสุทธิรัตน์ ปาลาศ. 2550. ศึกษาการเจริญเติบโต
คุณค่าทางอาหารและประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของหญ้าอาหารสัตว์พาสพาลัม
. รายงานการประชุม
ทางวิชาการประจำปี 2550 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2550, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.
(oral presentation / proceeding)

เจษฎา  มิ่งฉาย. 2547.  "การสังเคราะห์ประเด็นโจทย์สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในระบบอาหารภูมินิเวศเหนือ
ระยะที่ 1"
วารสารวิชาการสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ; ฉบับที่ 3 สิงหาคม 2546 -มกราคม 2547.
(research article)

 TOP

 รางวัลทางวิชาการ

พ.ศ. 2556  รางวัลเพชรราชภัฏ บุคลากรสายวิชาการ ดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2556

พ.ศ. 2555  รางวัลแทนคุณแผ่นดิน เครือบริษัทเนชั่นกรุ๊ป จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2555  รางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2554  รางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2552  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาส่งเสริมการเกษตร การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

                                                                                                                  

 TOP

 คณะกรรมการฯ

 คณะกรรมการอ่านงานวิจัยและประเมินผลงานวิจัย
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3133/2556 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556)

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
      
(คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3114/2556 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556)

คณะกรรมการจัดทำร่างประกาศอัตรารางวัลผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากร
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1993/2556 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2556)

คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับรางวัล "เพชรราชภัฏ"
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1762/2556 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556)

คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 015/2556 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556)

คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
      (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

คณะกรรมการคัดสรรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OPC
      (คำสั่งเทศบาลตำบลป่าเซ่าฯ ที่ 337/2556 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556)

คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 26
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1561/2556 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556)

คณะกรรมการดำเนินโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 013/2556 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556)

  คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์เพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1355/2556 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556)

  คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนา (Positioning)
      (คำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 1092/2556 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556)

คณะกรรมการปรับปรุงจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อของบุคลากร 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1089/2556 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556)

  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์
      (คำสั่งสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 008/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556)

  ผู้กำกับตัวบ่งชี้ ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้รับผิดชอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ 
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 10/2556  ลงวันที่  25 มีนาคม 2556)

  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 007/2556  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556)

  คณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกาารพัฒนามหาวิทยาลัย
      ณ ลำรางทุ่งกะโล่ (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 05773/2556 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556)

  คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0597/2556 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556)

  มอบอำนาจและภารกิจให้รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดีและผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยฯ
      
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 002/2556  ลงวันที่ 9 มกราคม 2556)

  คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน
       ของมหาวิทยาลัยฯ (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 016/2555 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555)

  คณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
      ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 030/2555 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555)

  คณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555
       (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 028/2555 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555)

คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษและโครงการจัดหารายได้คณะเกษตรศาสตร์
       (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 046/2555 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2555)

  คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ภาระงานของหน่วยงาน
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3695/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555)

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3605/2555 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2555)

  คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น (นักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2294/2555 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555)

  คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรตามสัญญาเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2250/2555 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555)

  คณะกรรมการจัดทำข้อมูลฯ ที่สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
      ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2231/2555 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555)

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ให้กับ
       อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1920/2555 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2555)

  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2555
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1358/2555 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555)

  คณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 022/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555)

  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
      (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 008/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555)

  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์
      ประจำปีงบประมาณ 2555 (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 020/2555 ลงวันที่ 17 เมษายน 2555)

  คณะกรรมการดำเนินการเพื่อกำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ฯ 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0985/2555 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2555)

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0985/2555 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555)

  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0970/2555 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555)

  คณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0914/2555 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555)

  ผู้กำกับตัวบ่งชี้ฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 014/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555)

  คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0665/2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555)

  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3839/2554 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554)

  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประเมินภาระงานบทเรียนอิเลคโทรนิกส์ 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1568/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553)

  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประเมินภาระงานเขียนตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
      เอกสารคำสอน (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1567/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553)

  คณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย
      ตามแนวพระราชดำริฯ (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1028/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553)

  คณะกรรมการกำหนดประเด็นข้อหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
      (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 008/2553 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553)

  คณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง
      และหัวหน้าสำนักงานคณบดี (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0620/2553 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553)

  คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่  0500/2553 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553)

  คณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
      กองบริการการศึกษา (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3847/2552 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552)

  คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3797/2552 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552)

  คณะกรรมการประเมินค่างานตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3738/2552 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552)

  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3621/2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552)

  คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 021/2552 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552)

  คณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
      (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 016/2552 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552)

  คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3267/2552 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2552)

  คณะกรรมการภาคประชาชนร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ 
       (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 015/2552 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552)

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์  
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2203/2552 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552)

  คณะกรรมการอ่านบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2167/2552 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552)

  คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
      พื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 5"  (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2156/2552 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552)

  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ.2552 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2119/2552 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552)

  คณะกรรมการประเมินและกลั่นกรองคุณภาพผลงานทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2127/2552 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2552)

  คณะอนุกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2020/2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552)

  คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0041/2552 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552)

  คณะกรรมการประเมินผลงานและคุณลักษณะบุคคลเพื่อแตั่งตั้งกรณีตำแหน่งผู้บริหาร
      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0009/2552 ลงวันที่ 5 มกราคม 2552)

  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ก.บ.ม. )  
      (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 009/2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551)

  คณะกรรมการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
      กองบริหารงานบุคคล (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่  2830/2551 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551)

  คณะกรรมการดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกกว้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่  023/2551 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551)

  คณะกรรมการดำเนินการทบทวนการแบ่งส่วนราชการภายในคณะ  
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1223/2551 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2551)

  คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์ 
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 016/2551 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551)

  คณะกรรมการกลั่นกรองเบื้องต้นการทำผลงานวิชาการของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์  
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 013/2551 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551)

  คณะทำงานพัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 681/2551 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551)

  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
      (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 001/2551 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551)

  คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 131/2551 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551)

  คณะกรรมการบริหารงานด้านสารสนเทศ  
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 006/2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551)

  คณะกรรมการบริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ 
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 005/2551 ลงวันที่ 5 มกราคม 2551)

  คณะกรรมการติดตามผลคุณภาพบัณฑิต 
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 004/2551 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551)

  คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3160/2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550)

  คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ผล 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3161/2550 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2550)

  คณะกรรมการพัฒนาระบบงานสำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
     
(คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 009/2550 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550)

  คณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 712/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550)

  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะเกษตรศาสตร์ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2549  
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 001/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550)

  คณะกรรมการกลั่นกรอง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
      (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 006/2549  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549)

  คณะกรรมการจัดการเงินบริจาคช่วยเหลืออุทกภัย  
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1078/2549 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549)

  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0946/2549  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2549)

  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2311/2548  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548)

  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
      (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 002/2548 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548)

  คณะกรรมการร่างระเบียบการให้ทุนแก่บุคลากร   
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2072/2547 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2547)

  คณะอนุกรรมการยกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  
      (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 003/2547 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547)

  คณะกรรมการดำเนินงานวิจัยระดับคณะ
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ ที่ 016/2547 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547)

  คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่  006/2546 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2546)

  คณะกรรมการปฏิบัติงานคลินิกเทคโนโลยี 
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 0518/2547 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2547)

  คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
      (คำสั่งสภาสถาบันฯ ที่ 006/2546 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2546)

  คณะกรรมการดำเนินการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
      (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2059/2546 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546)

  คณะกรรมการสำรวจและจัดทำร่างแผนผังหลักของมหาวิทยาลัย 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 2125/2546 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546)

  คณะกรรมการสรรหานายกสภาประจำสภาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 2068/2546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546)

  คณะกรรมการสร้างแบบรายงานผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1768/2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2546)

  กรรมการบริหารโปรแกรมวิชา คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1573/2545 ลงวันที่ 3 กันยายน 2545) 

  คณะกรรมการบริหารคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1306/2545 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2545)

  คณะกรรมการจัดทำวารสารวิชาการสถาบัน 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 594/2545 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2545) 

  คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 578/2545 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545)

  คณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 563/2545 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2545)

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
      (คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ฯ ที่ 007/2544 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2544)

  อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1011/2544 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2544)

  ผู้รักษาการผู้ช่วยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 832/2544 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2544)

  คณะกรรมการพัฒนาความพร้อมของสถาบันด้านมาตรฐานการจัดการด้านการเงิน 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1122/2544 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2544)

  คณะกรรมการตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณเงินนอกงบประมาณ 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 627/2544 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2544)

  คณะทำงานร่างแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 9 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 539/2544 ลงวันที่ 20 เมษายน 2544)

  คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและวิทยาเขต 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1704/2543 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543)

  คณะกรรมการประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 949/2543 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2543)

  คณะกรรมการดำเนินการโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 939/2543 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2543)

  คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 474/2543 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2543)

  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1564/2542 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2542)

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสาธิตการผลิตน้ำดื่ม สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1652/2542 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2542)

  คณะกรรมการประจำศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 1127/2542 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2542)

  แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      (คำสั่งสถาบันฯ ที่ 969/2542 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2542)

TOP

Copyright (c) 2006 ผู้ดูแลระบบ chedsada@yahoo.com